Výroba, opravy a repase nákladních vagónů. Strojírenská výroba se zaměřením na železnici. Obchodní činnost v oblasti strojírenské výroby.

 
Koralkykomponenty.cz - internetový obchod s korálky - materiál pro výrobu originálních šperků. Korálky, náušnicové háčky, řetízky, zapínání, ketlovací jehly a nýty, rokajl a další.
 

Zasedání zastupitelstva města Dašice dne 14. 3. 2012  -  21. 7. 2012

Provedu Vás jednáním zastupitelstva, tak jak to v Dašicích v posledních letech probíhá.

Nejprve předsedající, obvykle starosta, schůzi zahájí, oznámí pořizování zvukového záznamu a ptá se, zda bude někdo jiiný záznam pořizovat. Poté, co je jmenován zapisovatel (tajemník), volí se ověřovatelé zápisu (před vyvěšením znění na webové stránky města svým podpisem stvrzují jeho správnost) a členové návrhové komise (předkládají texty usnesení k hlasování a počítají při něm hlasy).
Pak se schvaluje program jednání. Ten bývá totožný s tím, co zastupitelé dostali dopředu k prostudování. Body se do programu dostanou tak, že je předkladatel (jen zastupitel) předloží v požadované formě, kde je, mimo jiné, zformulováno usnesení k hlasování a důvodová zpráva, která by měla být dostatečně vyargumentovaná.
Povinností předkladatele je předložit bod nejdéle 10 dní před termínem zastupitelstva, aby mohl být do programu zapracován a pak 7 dní před termínem jednání předán zastupitelům k prostudování. Je pravdou, že se mohou dostat do vlastního jednání i body, které tento proces neabsolvovaly, ale hlasováním o jejich projednávání na místě zastupitelé rozhodli. Je nás 15, takže pro schválení navrženého postačí 8 hlasů. Pokud chce nějaký občan jednat o nějaké věci, musí přesvědčit nějakého zastupitele, aby jeho bod přednesl.

Předseda Finančního výboru pan Pavoľ Ďurišík a předsedkyně Kontrolního výboru Bc. Dagmar Jirmanová podávají zprávu o činnosti svých výborů v rozsahu podle aktuální činnosti. Tentokrát se neinformovalo.
Pak se, obvykle velmi formálně, věnujeme kontrole zápisu z minulého jednání. V poslední době se přeme o to, že zápis pana tajemníka směřuje k minimalismu, v některých ohledech je velmi selektivní (když kritizuju) a v jiných naopak rozvláčný (když jsem kritizována). Obvykle ověřovatel souhlasí se zápisem, neboť neshledá závad… Já obvykle nějaké najdu, pak chci poslouchat zvukový záznam … A problém je na světě, proto nebývám poctěna tímto úkolem – což chápu. Proč „čistit“ nejasnosti hned, když pak můžeme na našich zbytečných chybách tratit nečekaně vysoké hodnoty?
Následuje kontrola plnění usnesení z minulého jednání. To má podle Jednacího řádu předkládat rada, ale z bůhvíjakého důvodu tak činí předsedkyně KV. Obvykle je vše bez závad. Snadné, protože naše usnesení nemají ani termín ani zodpovídající osobu.

Zpráva o činnosti rady města je podkladem, který máme k dispozici předem. Pár se nás na konkrétnosti ptá, ale přítomní obyvatelé musí být zcela mimo. Protestovala jsem proti tomu, aby se zápisy z jednání nezveřejňovaly na internetu. (Ještě dnes, 19.7.2012, tam chybí všechna usnesení rady, usnesení i zápisy zastupitelstva z let 2007 – 2010, které tam zveřejněny do té doby byly.) Samostatná kategorie jsou nejasné, nekonkrétní formulace usnesení Rady města. Vyberte si kterýkoliv termín jednání Rady města Dašice chcete, vždy narazíte na něco, co takové bude. Velmi to stěžuje následnou kontrolu. Je v tom úmysl? Lenost? Hloupost? Ignorance? Neschopnost naformulovat?

Vraťme se ale k vlastnímu jednání zastupitelstva. Probírají se jednotlivé body (ke slovu se mohu přihlásit i občané). V termínu 14.3.2012 to byly:
1. Výběrové řízení „Snižování energetické náročnosti ZŠ, Sadová 416, Dašice“
2. Výběrové řízení „Snižování energetické náročnosti MŠ, Sadová 440, Dašice“
3. Změna jednacího řádu
4. Bezúplatný převod pozemku z Pozemkového fondu ČR
5. Rozpočtová opatření k rozpočtu města Dašice na rok 2012

Předsedající navrhl doplnit o bod jednání: Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy (na byt) a návrh byl schválen.

Z016/2012 Zastupitelstvo města Dašice na základě pořadí stanoveného hodnotící komisí vybralo za dodavatele stavby „Snižování energetické náročnosti ZŠ, Sadová 416, Dašice“ firmu SETORIX GROUP, s.r.o., Za Pasáží 1609, Pardubice, IČ: 288 22 323, s cenovou nabídkou 7.185.529,72 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a podpisem Smlouvy o dílo. Pavel Ďurišík seznámil přítomné s proběhlým procesem otevírání obálek a hodnocení nabídek ve výběrových řízeních k ZŠ i MŠ. Ujistil mne, že vše proběhlo v souladu se zákonem a nemusíme se ničeho obávat. Snad proto bylo přijetí v obou případech jednohlasné – 14 pro.

Z017/2012 Zastupitelstvo města Dašice na základě pořadí stanoveného hodnotící komisí vybralo za dodavatele stavby „Snižování energetické náročnosti MŠ, Sadová 440, Dašice“ firmu SETORIX GROUP, s.r.o., Za Pasáží 1609, Pardubice, IČ: 288 22 323, s cenovou nabídkou 3.980.725,17 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a podpisem Smlouvy o dílo.

Z018/2012 Zastupitelstvo schvaluje Jednací řád zastupitelstva města Dašice. Předsedající informoval, že stávající jednací řád, v souladu s usnesením minulého zastupitelstva, byl předán Mgr. Zwyrtek Hamplové k posouzení. Připomínám přijaté znění usnesení z 23.2.2012:
Z001/2012 Zastupitelstvo města pověřuje starostu úkolem prověření v současné době platného znění Jednacího řádu z hlediska případné kolize s dalšími zákonnými normami. S obdrženými informacemi seznámí zastupitele na jejich dalším zasedání. Znění dodrženo nebylo, připomínky jsme nedostali. Připomínky (všechny, vybrané?) Mgr. Zwyrtek Hamplové byly, údajně, zapracovány do předloženého návrhu. Požádala jsem o stažení tohoto bodu z jednání, protože návrh neřeší vše, co je třeba. V hlasování jsem pro toto řešení byla sama, 11 zastupitelů bylo proti návrhu a 2 se zdrželi hlasování, celkem přítomno 14 členů zastupitelstva. Po neschválení mého návrhu se hlasovalo o původním návrhu předkladatele s výsledkem 13 pro návrh, 1 proti návrhu.

Z019/2012 Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 2356/3, ostatní plocha, v k.ú. a obci Dašice z vlastnictví ČR do vlastnictví města Dašice a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 1002991244 mezi Pozemkovým fondem České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, a městem Dašice.

Z020/2012 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012 k Rozpočtu města Dašice na rok 2012 … Znění lze najít na www.dasice.cz - sekce samospráva, zastupitelstvo, jednání, rok 2012, termín 14.3.2012, usnesení.

Dodatečně přijatý bod byl dost bouřlivě projednáván. Měl silný sociální podtext a názorně ukazoval, jak opakované, hloupé chyby občana jej mohou dovést až ke ztrátě městského bydlení v lukrativním místě. Můj návrh, aby rada znovu zvážila svůj postup v případě, že dojde k neprodlenému zaplacení dlužené částky 16.269 Kč, přijat nebyl. Nakonec bylo přijato znění, že bereme žádost o uzavření smlouvy na vědomí. Z021/2012 Zastupitelstvo města Dašice bere na vědomí žádost ohledně uzavření nájemní smlouvy.

Ing. Alena Janáková

 


 

Vložit příspěvek

*