Výroba, opravy a repase nákladních vagónů. Strojírenská výroba se zaměřením na železnici. Obchodní činnost v oblasti strojírenské výroby.

 
Koralkykomponenty.cz - internetový obchod s korálky - materiál pro výrobu originálních šperků. Korálky, náušnicové háčky, řetízky, zapínání, ketlovací jehly a nýty, rokajl a další.
 

Jak funguje obec?  -  6. 9. 2010

Zastupitelstvo je podle zákona o obcích (zákon 128/2000Sb.) nejvyšším orgánem obce. V Dašicích má 15 členů a o tom, kdo se jimi v minulosti stal je článek „Komunální volby v Dašicích 1994 – 2006“. Podrobnosti o volbách před 4 roky  najdete v textech „Komunální volby v roce 2006“ a „Máme starostu“ také uveřejněných zde.

Před jednáním zastupitelstva dostávají zastupitelé pozvánku s body k projednání. Každý bod má svého předkladatele a v textu obsahuje navrhované znění usnesení a hlavně důvodovou zprávu, která osvětluje podrobnosti. Bod nemůže předkládat nezastupitel. Usnesení je schváleno, když pro něj hlasuje nadpoloviční většina – tedy u nás nejméně 8 zastupitelů, bez ohledu na to, kolik jich je přítomno. Jednání zastupitelů se řídí Jednacím řádem, ten si schvaluje obec svůj.
Starosta schůzi zahajuje a na jejím začátku se určí zapisovatel (zde tajemník), určí se ověřovatelé zápisu a volí se návrhová komise, která připravuje konečné znění usnesení a počítá hlasy při hlasování. Schválí se programové body. Vyslechne se zpráva o činnosti komisí a výborů a pak se projednávají konkrétní body. Ani si neuvědomuji, kdy se z nich vytratil bod „Různé“. Je ale pravdou, že, na rozdíl od minulosti, se mohou zapojovat do diskuze i přítomní hosté. Po projednání bodů starosta schůzi ukončí. Z celého průběhu je nahráván zvukový záznam, který není volně dostupný. Po sepsání písemného zápisu z jednání se dostaví ověřovatelé, aby svým podpisem potvrdili, že jednání probíhalo tak, jak je tajemníkem zapsáno.

Výkonným orgánem je rada obce, která se volí ze zastupitelů a ze své činnosti se odpovídá zastupitelstvu obce. Radu města Dašice tvoří starosta, místostarosta a další 3 volení radní. V současné době pracuje rada ve složení starosta Racek, místostarosta Mgr. Zikmund a dalšími radními jsou paní Čepková, pan Klásek a Ing. Vlasák.
Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Různí se náhledy na to, zda je zastupitel veřejností či ne a tedy zda má právo se účastnit schůzí rady či ne. V Dašicích se má za to, že zastupitel to právo nemá a je mu v účasti bráněno.
Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Určité úkony jsou vyhrazeny přímo jí. Jejich výčet je v § 102 zákona o obcích. Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo. Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, kde je uveden počet přítomných, schválený pořad schůze, průběh jednání, výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání a musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce.

Starosta obce ji zastupuje navenek. Jeho zastupuje místostarosta. Jsou do funkcí voleni zastupitelstvem z řad jeho členů a za výkon své funkce jim odpovídají. Podepisují právní předpisy obce.
Starosta může, mimo jiné, požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Zodpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce. Rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce. Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce.
Každá obec má pro zabezpečení svého chodu svůj obecní (my městský) úřad. Tvoří ho starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu (je-li tato funkce zřízena) a zaměstnanci.

Tajemník úřadu je klíčová osoba. Je odpovědný za plnění úkolů obecního či městského úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi. Tajemník, mimo jiné, zajišťuje výkon přenesené působnosti (s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce), plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou, stanoví platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu, vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce. Tajemník se účastní zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem poradním. V Dašicích zabezpečuje také nahrávání zvukového záznamu schůzí zastupitelů a písemný záznam z jednání – zápis, který je, spolu se soupisem schválených Usnesení, vyvěšován na internetových stránkách.

Zaměstnanci dašického městského úřadu jsou: tajemník Ing. Horský, matrikářka paní Chrudimská, účetní paní Štěpánková, pokladní paní Žídková, sekretářka starosty Bc. Borovcová, patří sem ještě pracovníci stavebního úřadu paní Horová a pan Vlček (byť ve zvláštním režimu) a mně blíže neznámý počet pracovníků technického úseku, vedeného Bc. Cirákem, rozšířeným ještě o osoby zaměstnané na základě dohody s Úřadem práce. Úklid zabezpečuje paní Racková. Paní Havlovcová je knihovnicí a šéfredaktorkou Dašických ozvěn. Navíc se o kasárna stará pan Mádl a další aktivity jsou zabezpečovány pomocí mandátních smluv či smluv jiného typu.
V obcích srovnatelných s Dašicemi počtem obyvatel postačuje na zabezpečení chodu obce většinou menší počet zaměstnanců. Někde nemají místostarostu na plný úvazek, někde nemají vůbec tajemníka. Zákonitě je tedy i chod obce musí vyjít levněji - a efektivněji.

O informování veřejnosti o činnosti obce zodpovídá starosta (zákon o obcích). Kdy jste viděli poslední článek v Dašických ozvěnách či jinde, který by pan starosta o činnosti obce napsal či dal napsat? O výhledu se nedozvíte nic a o shrnutí také ne, protože shromáždit podklady a sepsat článek dá práci. A někdo to prostě ani neumí. A když se to doteď nedělalo, proč se tím nyní zatěžovat?

Vám to nevadí? Mně dost. Možná je výhodné občana udržovat v nevědomosti, protože informovaný občan má otázky. Otrávený občan už rezignoval a už se o nic nesnaží.

A vzniká klasická otázka „Qui bono?“ - Komu to slouží? V čí prospěch? Kdo z toho má prospěch?

Nezdá se mi, že na latinskou frázi můžeme nyní zodpovědně odpovědět - Jsi to Ty, občane Dašic a přilehlých vesnic!

Alena Janáková

 


8 komentářů k “Jak funguje obec?”

 1. moole napsal:

  Výborný článek!
  Samozřejmě ty poslední odstavce nejsou zdaleka jen o Dašicích, ale napříč celou politickou scénou a (zdaleka) nejen českou. Rozdíl je v tom, že s parlamentním děním toho jako „řadový“ občan moc neudělám, zatímco na komunální úrovni jsou šance mnohem jasnější.
  Osobně jsem pro transparentní politiku, jednoduše zveřejňování všeho, co se všech týká. Spravuji-li cizí majetek, musím akceptovat, že budu pod dohledem majitele (v tomhle případě státu – tedy nás všech!). Dělám-li to svědomitě, není důvod být proti tomu, naopak – je to má vizitka. Ne?

 2. moole napsal:

  Nedávo jsem napsal komentář k článku o výsledcích ankety, ale zapadl. Týká se také transparence. Dovolím si ho znovu přidat zde. (Nejde o žádnou agitku, snad jen k zamyšlení..)

  Skoro 80 % hlasujících si myslí, že směřování a řízení města Dašice je tragédie. Docela síla, nemyslíte? Ale – dali jste vy, hlasující, nějak radním na vědomí, co vám tolik nevyhovuje? Tím ani náhodou neobhajuji radní, ale poukazuji na to, že zpětná vazba (komunikace – a to oboustranná) je důležitá součást spokojenosti obou stran. Samozřejmě, radnice by vám to mohla ulehčit, ale nabízí se myšlenka, že o negativní kritiku nestojí. Není se čemu divit, většině z nás se nelíbí. Ale aby se něco zmnilo, někde je začít potřeba.
  Před parlamentními volbami jsem dlouho zkoumal, komu odevzdám svůj hlas. Zaujaly mne myšlenky ČPS (http://www.ceskapiratskastrana.cz), a jakkoliv se její představitelé mohou zdát být recesisty, její volební program (http://www.ceskapiratskastrana.cz/pages/ceska-piratska-strana/volebni-program-2010.php) rozhodně recesistický není. Tím spíš, že několik českých radnic jeho (podle mě nejpodstatnější) část už realizovalo – otevřená státní správa!
  Počítač s připojením na Internet už má dnes téměř každý (a další přibývají), tím pádem se téměř každý může podílet na směřování a řízení své obce. Proč by taky ne? Většinová demokracie konečně v praxi. Zveřejňování kompletních smluv, výběrových řízení, podrobného rozpočtu a vůbec všech obecních agend k nahlédnutí a komentování všem, veřejná hlasování pak jen dašickým. A není to nic proti nikomu – určitě sami z praxe potvrdíte, že víc očí víc vidí, víc hlav víc ví. Počítače a Internet tuto spolupráci dělají velmi jednoduchou. (Ve volebním programu ČPS jde o ten čtvrtý bod: Místo monopolu tvořit spolu. Mnohé soukromé a velmi úspěšné firmy už to pochopily. Kdo znáte Facebook, Twitter, ale i LibimSeTi chápete o čem mluvím – propojení střípků jednotlivců do čitelné smysluplné celistvé mozaiky.)
  Technické řešení by nejspíš muselo být navrženo nově a nebylo by to levné, ale o náklady by se mohly podělit všechny obce v této myšlence spolupracující (vytvořeno by bylo jednou, použito mnohokrát). I to by mohla být motivace přizvat k němu co nejvíce obcí (ale rozhodně ne “násilím”, vždy je potřeba aktivní účast, tzn. orientace v problematice).
  O tom, že je to celé velmi snadno možné, se můžete přesvědčit třeba na Semilské radnici. Více třeba na http://aktualne.centrum.cz/domaci/volby/lide/clanek.phtml?id=669845 nebo http://www.horni-namesti.cz/?p=5182 nebo http://www.semily.cz/cz/obcan/zpravodajstvi/aktualne/slovo-starosty/.
  Zkusím to celé ještě shrnout: Komunikace mezi lidmi je vždy důležitá. Stát jsou také jen lidé, takže je důležitá samozřejmě i tady. Dnes můžeme psát dopisy a nosit je na podatelnu, ale je to příliš zdlouhavé na to, abychom tak činili s každou, byť důležitou, drobností, a příliš oficiální na to, abychom pokaždé dostali čitelnou odpověď z pohledu úřadu. Internet může přinést jednoduchou cestu, jak to správu státu (obce) zosobnit a komunikaci zrychlit. Nejen e-maily, které dojdou okamžitě, ale hlavně webové stránky, na kterých bude možné veškerou agendu obce zveřejnit k nahlédnutí jejím občanům a nechat prostor komentářům, nápadům, připomínkám. V konečném důsledku z toho profitují všichni, ne třeba zrovna tučnějším bankovním kontem, ale příjemnějším prostředím a spokojenějšími lidmi kolem sebe.

 3. Pavel Ďurišík napsal:

  Tetokrát opravdu souhlasím. Kdysi jsem hovořil se starostou Moravan panem Ročkem.Když mi říkal, kolik lidí se stará o chod jejich obce, tak jsem málem upadl. Dašice jsou sice trochu jiné. Mají toho více (stavební a.t.d.), nicméně to co píše Alena stojí za úvahu.

 4. Keram napsal:

  Dobrý den,

  dovolte mi také reagovat. Pocházím z městečka Oloví v západních čechách, které je srovnatelné s Dašicemi ( má cca 2000 obyvatel, ale nemá stavební úřad ) a tam to funguje asi takhle.

  Placený na plný úvazek je pouze starosta. Místostarosta je placený na částečný úvazek cca 6 000 Kč měsíčně. Tajemník ani rada neexistuje. Ostatní zastupitelé mají každý jednu komisi ( finanční, kontrolní, bytovou atd. ). Za tuto činnost berou zastupitelé cca 1 000 Kč měsíčně jako odměnu. Zastupitelů je 9 včetně starosty a místostarosty.

  Město má dále 6 zaměstnanců, z toho 5 na plný úvazek. Jednu úřednici, která má na starosti evidenci obyvatel a přestupky, druhou na podatelnu a matriku, třetí na správu majetku a čtvrtou mzdovou účetní. Dále zaměstnance, který se stará o úklid města a na částečný úvazek uklizečku, která se stará o prostory městského úřadu.

  Úřední hodiny jsou:
  PO a ST – 07:00 – 18:00 hod.
  ÚT a ČT – 07:00 – 15:00 hod.
  PÁ – 07:00 – 12:30 hod.

  Tak snad jen pro srovnání.

  Díky za pozornost a s pozdravem Marek Kopečný.

  • Jan Horský napsal:

   Pane Kopečný, souhlasím s tím, že srovnání občas neškodí. Budu tedy pokračovat mírným rozvinutím vaší myšlenky porovnání dvou obcí. Uvedu pár čísel z Dašic, v hranatých závorkách jsou uvedena čísla vámi zmiňované obce Oloví. Jen připomínám, že obec Oloví absolutně neznám, takže případný, zdánlivě křiklavý, rozdíl čísel může mít nějaký lehce vysvětlitelný důvod.
   Počet obyvatel: cca 2000 [cca 1975], katastrální výměra: 1772 ha [1905], počet částí: 5 [4], průměrný věk obyvatel: 38 let [38]. Můžeme tedy konstatovat, že obce mohou být opravdu zhruba srovnatelné.

   Pokračujme tedy dále v porovnávání. Vycházím ze dvou dokumentů, oba jsou dostupné na webu: návrh rozpočtu obce Oloví na rok 2010 (předpokládám, že čísla ve schválené rozpočtu budou obdobná) a schválený rozpočet Dašic na rok 2010 (rozdíly proti návrhu rozpočtu jsou minimální). Údaje jsou v mil. Kč, zaokrouhlené na desetiny.

   Celkové výdaje rozpočtu – připomínám, že u samosprávných celků by měl být rozpočet ze zákona vyrovnaný, tj. celkové výdaje se rovnají celkovým příjmům: 32,6 [16,6]. Z toho výdaje v paragrafu na zastupitelstvo – tedy včetně starosty a místostarosty: 1,8 [1,2], výdaje v paragrafu na místní správu (zjednodušeně řečeno na chod celého úřadu, tedy nejen na platy): 4,2 – tedy 12,9 % celkových výdajů rozpočtu města Dašice, [3,4 – tedy 20,5 % celkových výdajů rozpočtu obce Oloví], součet paragrafů komunálních služeb a vzhledu obce (zjednodušeně řečeno na náklady technické údržby. Obce mají zde trochu odlišně stavěný rozpočet a pravděpodobně i organizační strukturu – tyto dva paragrafy jsou sečteny, aby srovnání bylo korektní): 4,0 [2,3].

   K tomu jen dodávám, že u nás máme 15 zastupitelů, u nich 9 (mají pro ně 1,2 milionu – není to složitá matematika: opravdu dostávají zastupitelé částky, co píšete?, opravdu dělá místostarosta za 6000 měsíčně?), u nás máme stavební úřad se dvěma zaměstnanci, jehož provoz sice stát dotuje, ale ne zcela. V dašickém rozpočtu, ze kterého vycházelo srovnání, ještě není započítána dvacetimilionová dotace, o které se jistě nedá předpokládat, že by se zúřadovala sama. U nás máme areál bývalých kasáren, který dost zásadním způsobem zasáhl nejen do celkové agendy úřadu (jenom účetní hodnota převáděného majetku od státu před pěti lety činila přes 100 mil. Kč). Dovolte mi jen malou otázku: jak myslíte, že by asi dašičtí kritikové všehomíra reagovali, kdyby zjistili, že přes pětinu rozpočtu města jim „sežere“ úřad?

   Co se týká uvedených úředních hodin úřadu v Oloví – je pravdou, že v Dašicích jsou „úředně uvedené“ úřední hodiny skromnější. Pracovní doba úředníků bude však zcela jistě stejně dlouhá v obou obcích. Určitě velká většina obyvatel Dašic respektuje skutečnost, že úředníkova činnost nespočívá jen v jednání s občany, ale v komplexním obstarání své agendy, tedy i včetně činností mimo svoji kancelář. Věřím, že všichni zaměstnanci MěÚ v Dašicích respektují skutečnost, že občan může mít občas vážné důvody k tomu, aby šel vyřídit svoji záležitost mimo úřední hodiny. V této souvislosti prosím jakéhokoliv návštěvníka MěÚ, aby se mi přihlásil v případě, že jej nějaký úředník nebo úřednice v Dašicích odmítl obsloužit s tím, že nepřichází v úřední hodiny!

   PS: Vzhledem k uvedeným výdajům na místní správu, zejména jejich procentnímu podílu na rozpočtu, vám, pane Kopečný, přeji, aby toto srovnání nečetl, zvlášť nyní před volbami, nikdo z obyvatel obce Oloví. 🙂

   • Keram napsal:

    Já se omlouvám, v žádném případě se tady nechci s někým hádat či cokoliv jiného. Můj příspěvek byl jen informativní pro srovnání, samozřejmě všude je to jiné a všude se s tím musí vypořádat jinak. Nicméně mi dovolte malou reakci:

    1. Převádět čísla na procenta je velice zavádějící a dá se s nimi manipulovat dle libosti každého. Jen pro příklad: shodneme se, že se jedná o zhruba stejné obce jak v počtu obyvatel, tak v rozloze. Město Oloví má 9 zastupitelů, Dašice 15, což znamená, že město dašice jich má o 67% více. Náklady jsou v Oloví 1 215 000 Kč, v Dašicích 1 800 000, což je o 48 % více v Dašicích a náklady na místní správu v Oloví 3 397 000, v Dašicích 4 100 000, což je o 20% více v Dašicích.

    2. Návrh rozpočtu pro rok 2010 počítá s příjmy, které zřejmě nezíská a s příjmy z prodejů. Když se podíváme na skutečnost roku 2009, tak zjistíme, že při příjmech cca 24 milionu bylo vynaloženo na místní správu 3 396 000, což je 14,2%

    3. Pracovní doba v Oloví jistě nenarušuje i jiné povinnosti úředníků, které mají „mimo kancelář“ a také je musí udělat :).

    4. Neznamená přeci, že stejně velké město díky větším příjmům musí mít i více úředníku. Možná by bylo lepší, když už má někdo tuto výhodu, věnovat tyto finance třeba do školství nebo hasičům. Shodou okolností jsem se byl u vás v sobotu podívat u hasičů, a s prominutím, proti Oloví je to něco neskutečného, v jakých podmínkách u vás hasiči musí vykonávat svou činnost. Právě na rozpočtu je to zcela viditelné. Zatímco Oloví dá hasičům 1 072 000, tak Dašice pouze 300 000 Kč.

    Ale na konec, můj příspěvek byl opravdu jen pro srovnání ( já tady nikoho nekritizuji ani nehájím, nejsem na žádné straně ). Jen příklad, že se dá dobře pracovat i s méně politiky a úředníky…na druhou stranu určitě i s více :).

    Přeji hezký večer a příjemné volby.

 5. Jan Horský napsal:

  Pavel Ďurišík se tady na jiném místě trefně vyjádřil, dovolím si ocitovat: „… zajímavé je ale sledovat, jak se někteří lidé snaží v poslední době (měsíc a půl před komunálními volbami) využít jakoukoli možnost se prezentovat před potencionálními voliči….“. A Daniel Dejdar k tomu jen poznamenal (snad mi taky odpustí citaci): „…na stránkách Dašice.net to jenom vře různými články a komentáři, někdy věcnými a někdy zcela nepochopitelně prázdnými…“

  Aleno (nebudu se tady snažit budit dojem „úřední“ odpovědi a zamlčovat, že si tykáme), jistě tušíš, co jsem těmi citacemi chtěl na úvod vyjádřit. To jen, že ta dvě latinská slovíčka, co je zmiňuješ na konci, mne také napadala při čtení tvého příspěvku. 🙂

  Poctivě jsi v něm odrecitovala některé pasáže ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). To je jistě chvályhodná činnost při zvyšování právního vědomí občanstva (dnes čti voličstva). Ovšem více přesnosti, resp. úplnosti by neškodilo. Např. tvoje informace, že bod jednání na zastupitelstvu nemůže předkládat nezastupitel. Jako zastupitelka (a bývalá předsedkyně výboru zastupitelstva – tuto vsuvku neber, prosím, jinak než jako nápovědu pro tvoji případnou odpověď) bys měla vědět, že to není zcela přesné. Ale to jen tak na okraj. Připouštím, že v tomto případě jde trochu o slovíčkaření, ale znáš právníky… 🙁

  Dále píšeš, že si ani neuvědomuješ, kdy se z bodů zastupitelstva vytratil bod „různé“. Ovšem čtenář už ale nepozná, zda tuto skutečnost chválíš nebo kritizuješ. Pokud chválíš, máš i můj souhlas, ten bod tam nikdy neměl co dělat. Pokud ovšem kritizuješ, sama předem předpokládáš nedodržování schváleného jednacího řádu („Každý bod má svého předkladatele a v textu obsahuje navrhované znění usnesení a hlavně důvodovou zprávu, která osvětluje podrobnosti“ – jak sama správně píšeš). Popiš mi, prosím, povinný návrh usnesení a povinnou důvodovou zprávu k bodu „různé“.

  Kdybys nebyla zastupitelkou, potom bych tvůj odstavec „Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Různí se náhledy na to, zda je zastupitel veřejností či ne a tedy zda má právo se účastnit schůzí rady či ne. V Dašicích se má za to, že zastupitel to právo nemá a je mu v účasti bráněno.“, potom bych tento odstavec bral spíš se shovívavým úsměvem. Ale protože jsi zastupitelkou, je tvůj názor na pováženou. Výše citovaný zákon přece uvádí zcela jasně: „Rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby.“ Všimni si, prosím, důležitého slova „může“. Tady vůbec nikdo neřeší, zda je zastupitel veřejností nebo není! Jen tak na okraj: byla jsi, jak jsem již zmínil, předsedkyní výboru zastupitelstva. Kdyby sis přečetla alespoň jednou platný jednací řád rady, dočetla by ses, že: „Schůzí rady se mimo členů rady účastní předsedové kontrolního a finančního výboru zastupitelstva, tajemník, a to s hlasy poradními, dále předkladatelé, příp. zpracovatelé jednotlivých materiálů a další osoby, na jejichž přítomnosti se rada dohodne“. Logická otázka tedy zní: kolika schůzí rady ses účastnila? Tobě snad v účasti jako předsedkyni výboru byť jen jedinkrát někdo bránil?

  Děkuji ti, že jsi mezi mými činnostmi vypíchla zrovna pořizování zvukového záznamu ze zastupitelstva (to je ale opravdu zcela zanedbatelná část mých povinností), o kterém o něco výše nenápadně píšeš, že „není volně dostupný“. Samozřejmě, že neleží na ulici, ale zastupitelstvem (tzn. i tebou) byla stanovena pravidla pro jeho případný poslech. A když jsi ty sama jej chtěla poslouchat, odmítnuta jsi nebyla.

  V odstavci, ve kterém se věnuješ zaměstnancům dašického MěÚ, se čtenář může dočíst kouzelnou formulaci (zvlášť, jestli je už jen měsíc před těmi volbami): „mně blíže neznámý počet pracovníků technického úseku“, která automaticky vyvolává dojem „těch tam asi musí být?!?“ Alenko, prosím tě, když nevíš a chceš vědět, zeptej se a vědět budeš. Když nevíš a nechceš vědět, tak raději mlč. 🙂

  Ano, v některých obcích srovnatelných s Dašicemi počtem obyvatel postačuje na zabezpečení chodu obce menší počet zaměstnanců. Ovšem v některých je to přesně naopak. O vlivech, které to zapříčiňují, by se mohla vést dlouhá debata, ale bez detailní znalosti souvislostí celkem zbytečná. Prosil bych tě, abys mi doložila použití slova „většinou“ ve tvé větě na toto téma. To proto, abych si o tobě nemusel myslet, že jsi pouze obratná předvolební mystifikátorka. Jen jeden příklad, samozřejmě ve tvůj neprospěch, to se na mne zase nesmíš zlobit 🙂 Nám blízké Sezemice (zdroje čísel web): počet obyvatel: 3270, počet částí: 7, počet zaměstnanců MěÚ (kromě starosty, místostarosty, tajemnice, pracovníků městské policie, knihovny a veřejně prospěšných prací): 36! Rozpočtované výdaje na rok 2010 v paragrafu místní správa: 13,8 mil. Kč, tj. 28,4 % celkových výdajů rozpočtu (srovnej třeba s čísly v mojí odpovědi panu Kopečnému zde v jiném komentáři).

  Píšeš, že někde nemají místostarostu na plný úvazek, někde nemají vůbec tajemníka – zákonitě je tedy chod obce musí vyjít levněji. Mohu-li ti „dobře“ radit, nebuď ukvapená v takových závěrech. Vzpomeň si na minulé volby do dašického zastupitelstva a následná jednání o obsazení míst na radnici: mnoho, mnoho zájemců o starostování a místostarostování a jen dvě „křesla“ (resp. tři – i to tajemnické se přece „hodí“ do předvolebních dohod). Nebo že by letos tomu bylo jinak?

  Jan Horský

  PS: Poslední odstavec neber zcela vážně, natož osobně. To byl jen takový pokus o ironické povzdechnutí… Qui bono? 🙂

 6. Alena Janáková napsal:

  Honzo,
  jsem velmi potěšena Tvou reakcí. Vidím, kolik času jsi věnoval rozcupování mého článku na kusy a jasně jsi ukázal, že jsi schopný psát kvalitně věcné články. Je mi velmi líto, že tuto schopnost více nepoužíváš k informování obyvatel Dašic.

  Máš krátkou paměť, v účasti na radě mi bráněno bylo a ten zmiňovaný platný jednací řád rady byl přijat později.
  Ostatní Tvé reakce bych dnes nechala bez odezvy.

  Kdo jiný by měl stávající stav bránit, když ne tajemník, že.
  Ty víš, že spousta věcí v pořádku není. Jen se Ti s nimi nechce nic dělat. Tyto spory spolu vedeme dlouhodobě, volby – nevolby. A proto znovu: „Qui bono?“
  Alena Janáková

 

Leave a Reply to Jan Horský